საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონრპექტის მიხედვით, ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულება მამებისთვისაცაა გათვალისწინებული .

“შრომის კოდექსში” შეტანილი ცვლილებებით, მამის მიერ შვებულების აღების საკითხი ცალკე არ არის გამოყოფილი, რაც აქამდე ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა.

დასაქმებულს, მშობიარობის გამო ეძლევა, ანაზღაურებადი შვებულება 126 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 143 კალენდარული დღის ოდენობით.

დიალოგი- ფსიქოთერაპიის სახლი